052 33 21 80
[email protected]

PRIVACY Policy

BV Huis Jacobs
 
Algemeen
In het kader van de Europese GDPR wetgeving stellen wij u in kennis van ons beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
Deze zullen door ons met de grootste zorg worden behandeld.
Indien u hierover vragen hebt kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens :
Naam : Nancy Vermeiren
Adres : Kalkenstraat 116 A, 9255 Buggenhout
[email protected]
Tel.: 052/33.21.80
Gsm: 0477/72.90.07
 
Verwerking persoonsgegevens
In het kader van uw relatie met BV Huis Jacobs verwerken wij bepaalde van uw persoonsgegevens, uitsluitend met het oog op de hierna vermelde doeleinden.
Gegevens worden enkel met derden gedeeld voor zover dit in het kader van de dienstverlening nodig of opportuun is.
Omschrijving persoonsgegevens
In het kader van de relatie tussen u en Huis Jacobs BV kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:
 • Persoonlijke en identificatiegegevens zoals b.v. naam, voornaam, adres, telefoon (privé en werk), emailadres, functie zoals toegekend door verantwoordelijke, geslacht, taal.
 • Financiële identificatiegegevens zoals b.v. rekeningnummers, bedrijfsgegevens (adres, telefoon), BTW nummer, ondernemingsnummer, emailadres.
 • Beroepsmatige identificatiegegevens zoals b.v. beroepsactiviteit, functie.
 
Van medewerkers van een organisatie of onderneming die contracteert met BV Huis Jacobs  (klant, leverancier, opdrachtgever, onderaannemer) verwerken wij uw zakelijke gegevens zoals b.v. emailadres, zakelijk telefoonnummer…  en uw persoonlijke gegevens  (naam, voornaam…) in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie.
Huis Jacobs BV kan ook informatie verzamelen over het gebruik van haar website en daartoe gebruik maken van diverse technieken, waaronder cookies.
Doel van de verwerking
De voormelde gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de volgende doeleinden :
 • Klantenadministratie en klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie en leveranciers- en debiteurenbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Bestrijding van fraude
 • Optimaliseren van dienstverlening
 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Goederenstroom (wettelijk verplicht)
 • Beheer van geschillen
Huis Jacobs BV verbindt er zich toe uw gegevens niet openbaar te maken en deze niet aan derden te verkopen.
Heel sporadisch kunnen de gegevens gebruikt worden om u te contacteren met het oog op een commerciële actie of promotie. Wie dit niet wenst laat dit eenvoudig weten aan de verantwoordelijke van de persoonsgegevens voormeld.
Duur van de verwerking
Huis Jacobs BV bewaart uw gegevens gedurende een termijn van 5 jaar volgend op de beëindiging van de contractuele relatie.  Deze periode kan verlengd worden voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals hiervoor aangeduid, of vereist/gerechtvaardigd  op basis van een wettelijke verplichting.
Kennisgeving aan derden
Persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden doorgegeven voor zover Huis Jacobs BV met hen samenwerkt in het kader van haar maatschappelijk doel,  zoals onderaannemers, dienstverleners enz..
Kennisgeving aan bevoegde overheden en wettelijke instanties zal enkel gebeuren in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Rechten van de betrokkene
Overeenkomstig de GDPR wetgeving heeft u
 • Recht op inzage en kopie van de bewaarde gegevens
 • Recht op corrigeren van deze gegevens voor zover onjuist
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens indien niet strikt noodzakelijk
 • Recht op beperking van de verwerking en van de overdraagbaarheid van de bewaarde gegevens.
Vragen over deze rechten kunnen gericht worden aan de voormelde verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij Huis Jacobs BV, alsook bij de Gegevensbeschermingsautoriteit [email protected]
 
 Beveiliging van de persoonsgegevens
Huis Jacobs BV doet er alles aan om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en de privacy maximaal te beschermen. Alle maatregelen die daartoe technisch en organisatorisch nodig zijn worden daartoe genomen.
Indien Huis Jacobs BV ondanks het voormelde een datalek zou vaststellen zal zij zoals wettelijk bepaald  de gegevensbeschermingsautoriteit hiervan binnen de 72 uur in kennis stellen.
 
Vragen?
Alle vragen omtrent ons privcay beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken worden op eerste verzoek beantwoord.
Contacteer te dien einde mevrouw Nancy Vermeiren, [email protected]